Sheldon Huang

  Week #1 Week #6
Weight 109.4 kg 97.2 kg
Body Fat 34.5% 31.3%